preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Labin

vijesti

Obavijest o rezultatima natječaja Vijest ima dokument u privitku

Autor: Administrator , 6. 2. 2018. 12:38

Obavijest o rezultatima natječaja za radno mjesto knjižničar/ka pogledajte u privitku.

[više]

Natječaj: stručni/a suradnik/ca knjižničar/ka Vijest ima dokument u privitku

Autor: Administrator , 16. 1. 2018. 10:36

Natječaj za popunu radnog mjesta: stručni/a suradnik/ca knjižničar/ka možete pogledati OVDJE.

[više]

Učitelj/ica matematike i fizike

Autor: Administrator , 27. 10. 2017. 14:38

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i o obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17) te prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu, OŠ " Ivo Lola Ribar " Labin raspisuje

NATJEČAJ

za popunu  radnog mjesta

 

                    1. Učitelj/ica matematike i fizike ( Ž/M) ,

 

- 1 izvršitelj / ica,

-puno i određeno radno vrijeme,

-zamjena do povratka zaposlenice na rad

         

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti :

 • životopis
 • diplomu o stečenoj stručnoj spremi
 • domovnicu
 • rodni list
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje u izvorniku
 • uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneno postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 106. Zakona o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17) u izvorniku (ne starije od 6 mjeseci).

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od osam (8) dana od dana objave na adresu :

OŠ " Ivo Lola Ribar "

Rudarska 9

52 220 Labin

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Napomena:nije potrebno dostavljati originalne dokumente niti ovjerene preslike.

 

Klasa:112-03/17-01/21

Urbroj:2144-16-17-01-1

Labin, 27.10.2017.

 

 

    Ravnatelj :

Miro Alilović ,prof.

[više]

JAVNI POZIV za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskog posrednika za učenike s teškoćama u razvoju

Autor: Administrator , 21. 8. 2017. 08:51

KLASA: 602-02/17-11/37

URBROJ: 2144-16-17-01-1

DATUM: 18.08.2017.

                  

U sklopu projekta „INkluzivne škole 5+“  koji se provodi u okviru instrumenta  „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“ temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.,

 

OŠ „Ivo Lola Ribar“ Labin kao partner u projektu raspisuje

 

 

JAVNI POZIV


za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskog posrednika za učenike s teškoćama u razvoju

 

Radno mjesto:  POMOĆNIK/CA U NASTAVI,

                        STRUČNO KOMUNIKACIJSKI  POSREDNIK/CA

Broj traženih osoba: 2

Mjesto rada: 

                       

R.br.

Naziv škole i sjedište

Razred 2017/18

Traži se uključivanje:

Sati/tjedno

1

Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Labin,

Rudarska 9, 52220 Labin

6.c

pomoćnika u nastavi za jednog učenika

27

2

Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Labin,

Rudarska 9, 52220 Labin

3.

pomoćnika u nastavi za jednog učenika

21

 

 • Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2017/2018.

 

UVJETI:

 • Pomoćnik u nastavi/stručni komunikacijski posrednik mora biti osoba koja ima minimalno srednjoškolsko obrazovanje,
 • Protiv te osobe nije pokrenut kazneni postupak.
 • Dodatno uz prethodno navedene uvjete, stručni komunikacijski posrednik još mora imati završenu edukaciju te stečene kompetencije za taj posao, te je obvezan prilikom selekcije isto i dokazati poslodavcu.

 

OPIS POSLOVA:

Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi pružati neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, potporu u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima. Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

Osnovna je zadaća stručno komunikacijskog posrednika pružati komunikacijsku potporu gluhim, nagluhim i gluhoslijepim učenicima u onom sustavu komunikacije koji preferira gluhi, nagluhi ili gluhoslijepi učenik: hrvatski znakovni jezik, prilagođeni hrvatski znakovni jezik (taktilni, locirani, vođeni) ili ostale sustave komunikacije koji se temelje na hrvatskom jeziku (simultana znakovno-govorna komunikacija, ručne abecede, titlovanje ili daktilografija, očitavanje govora s lica i usana, pisanje na dlanu i korištenje tehničkih pomagala). Poslovi stručnog komunikacijskog posrednika su: pružati komunikacijsku potporu u onom sustavu komunikacije koji učenik preferira, pripremati se za nastavu i neposredni rad s učenikom u svrhu objašnjavanja određenih pojmova učeniku prema uputama učitelja/nastavnika, pomagati učeniku pri upotrebi radnih materijala i korištenju udžbenika, dodatno pojasniti pojmove učeniku, poticati učenika na pisanje i izražavanje u onom sustavu komunikacije koji učenik preferira, a u skladu s učenikovim mogućnostima i sklonostima, poticati učenika na suradnju s ostalim učenicima, pružati pomoć u kretanju za gluhoslijepe učenike i osigurati prenošenje vizualnih/auditivnih informacija (opisivanje okoline u nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima), ispisivati na računalu tekst izlaganja predavača tijekom nastave, surađivati s učiteljima/nastavnicima i stručnim suradnicima te obavljati ostale poslove sukladno potrebama učenika.

 

S kandidatom/kandidatkinjom izabranom za pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskog posrednika za učenike s teškoćama u razvoju sklopit će se pisani ugovor o radu u trajanju od rujna 2017. godine do lipnja 2018. godine kojima će se definirati međusobna prava i obveze.

 

U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i mobitela) te sve tražene priloge.

 

Uz prijavu kandidat/kandidatkinja dužni su priložiti slijedeće dokumente u izvorniku ili preslici:

 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice),
 • životopis,
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci,
 • potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati
 • potvrdu ili certifikat o završenoj edukaciju te stečene kompetencije za posao stručno komunikacijskog posrednika

 

Natjecati se mogu i kandidati/kandidatkinje koji nemaju završen program edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati uz uvjet da isti završe prije početka rada.

Svi izabrani kandidati obvezni su savladati program edukacije pomoćnika prije početka rada.

 

Kandidati koji su već završili taj program trebaju dostaviti potvrdu kojom to dokazuju, te nisu obavezni pohađati edukaciju.

 

Edukaciju će organizirati Grad Pazin u okviru provedbe projekta „INkluzivne škole 5+“. Odabir kandidata će se provesti sukladno Uputama za prijavitelje poziva broj UP.03.2.1.03.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva moraju biti zaprimljene najkasnije do 28.08.2017. do 9.00 sati i dostavljaju se na adresu Škole u koju se kandidat prijavljuje s naznakom „Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskog posrednika za učenike s teškoćama u razvoju“.

 

Zainteresirani za zaposlenje u više škola dostavljaju sve dokumente u sve škole, a u prijavi trebaju navesti škole po redoslijedu interesa.

 

Radni odnos sa školom će se zasnivati nakon provedenog selekcijskog postupka.

 

 

 

 

 

                                                           Ravnatelj:

 Miro Alilović, prof.

[više]

 


 

Na temelju Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12.,120/12.) te čl. 59. Zakona o radu (NN 93/14.),a u cilju korištenja mjere „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje , Osnovna škola " Ivo Lola Ribar " Labin objavljuje

 

JAVNI POZIV

za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto:

Učitelj/ica informatike ,( Ž/M) , pripravnik/ca

     -1 izvršitelj/ica

     - puno i određeno radno vrijeme, trajanje 12 mjeseci

  

Uvjeti : Na temelju čl. 59. Zakona o radu (NN 93/14.) ,Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12.,120/12.), Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 15/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14.) te prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96.,56/01.)

Uz prijavu potrebno je dostaviti :

 • diplomu o stečenoj stručnoj spremi
 • domovnicu
 • rodni list
 • uvjerenje o nekažnjavanju-ne starije od 6 mjeseci
 • zamolbu, životopis
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od osam ( 8 ) dana od dana objave na adresu :

                                               OŠ " Ivo Lola Ribar "

                                               Rudarska 9

                                              52 220 Labin

O rezultatima javnog poziva  kandidati će biti obaviješteni pisanim putem.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Napomena:nisu potrebni originalni dokumenti niti ovjerene preslike.

Labin, 26.10.2016.

 

    Ravnatelj :

                                                                                                                      Miro Alilović ,prof.

.................................................................................................................................................................................

OŠ " Ivo Lola Ribar " Labin raspisuje

 

NATJEČAJ

za radno mjesto

                    1. Učitelj/ica informatike ,( Ž/M) ,

- 1 izvršitelj/ica,

- puno i neodređeno radno vrijeme,

        -upražnjeno radno mjesto

                  

                  2.Učitelj/ica RN ,( Ž/M) ,

- 1 izvršitelj/ica,

- puno i određeno radno vrijeme, zamjena,

- do povratka djelatnice na rad

 

                  3.Učitelj/ica talijanskog jezika i književnosti ,( Ž/M) ,

- 1 izvršitelj/ica,

- puno i određeno radno vrijeme, zamjena,

- do povratka djelatnice na rad

  

Uvjeti : Prema čl. 59. Zakona o radu (NN 149/09.,61/11.,93/14.) , Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 15/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14.) te prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti :

 

Svjedodžbu/diplomu o završenom obrazovanju
domovnicu
rodni list
uvjerenje o nekažnjavanju
zamolbu
životopis

 

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od osam

(8) dana od dana objave na adresu :

OŠ " Ivo Lola Ribar "

Rudarska 9

52 220 Labin

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Napomena:nisu potrebni originalni dokumenti niti ovjerene preslike.

 

Labin, 13.10.2016.

    Ravnatelj :Miro Alilović ,prof.

.....................................................................................................................................................................................

Grad Pula - Pola prijavitelj je projektnog prijedloga „Zajedno do znanja“ prijavljenog na Poziv za dostavu projektnih prijedloga Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta pod nazivom „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza II“ u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda.

Grad Pula - Pola kao nositelj u projektu Zajedno do znanja raspisuje

POZIV


za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi/ stručno komunikacijskog posrednika za učenike s poteškoćama u razvoju 

Radno mjesto: POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI

Kompletan poziv možete pročitati OVDJE.

***********************************************************************

OŠ " Ivo Lola Ribar " Labin raspisuje

                                                            NATJEČAJ

                                                                    za radno mjesto

Spremačica , ( Ž/M) ,

- 1 izvršitelj/ica,

- 4 h/dan,nepuno i neodređeno radno vrijeme,

- upražnjeno radno mjesto

  

Uvjeti : Prema čl. 59. Zakona o radu (NN 149/09.,61/11.,93/14.), Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 15/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14.) te prema Pravilniku o radu OŠ „Ivo Lola Ribar“ Labin

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti :

-svjedodžbu/diplomu o završenom obrazovanju

-domovnicu

-rodni list

-uvjerenje o nekažnjavanju

-zamolbu

-životopis

 

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od osam

(8) dana od dana objave na adresu :

 

                                                 OŠ " Ivo Lola Ribar "

                                                     Rudarska 9

                                                     52 220 Labin

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Napomena:nisu potrebni originalni dokumenti niti ovjerene preslike.

 

Labin, 21.06.2016.

 

 

OŠ " Ivo Lola Ribar " Labin raspisuje

 

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

Učitelj/ica informatike ,( Ž/M) , pripravnik/ca

  - Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa,

     -1 izvršitelj/ica

          - puno i određeno radno vrijeme

  Uvjeti : Na temelju čl. 59. Zakona o radu (NN 93/14.) ,Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12.,120/12.), Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 15/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14.) te prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96.,56/01.)

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti :

- diplomu o stečenoj stručnoj spremi

- domovnicu

- rodni list

- uvjerenje o nekažnjavanju-ne starije od 6 mjeseci

- zamolbu, životopis

- potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO 

 

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od osam

( 8 ) dana od dana objave na adresu :

 

                                               OŠ " Ivo Lola Ribar "

                                               Rudarska 9

                                              52 220 Labin

            

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Napomena:nisu potrebni originalni dokumenti niti ovjerene preslike.

 

Labin, 06.04.2016.

 

Uz srdačan pozdrav,

    Ravnatelj :

                                                                                                                   Miro Alilović ,prof.

**********************************************************************************************************************************************************

OŠ " Ivo Lola Ribar " Labin raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

Učitelj/ica tjelesno zdravstvene kulture,TZK ,( Ž/M) , pripravnik/ca

  - Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa,

  -1 izvršitelj/ica

  - puno i određeno radno vrijeme

       

Uvjeti : Prema čl. 59. Zakona o radu (NN 149/09.,61/11.,93/14.) , Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

(NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,15/12.,16/12., 86/12.,126/12., 94/13., 152/14.) te prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti :

 

-diplomu o stečenoj stručnoj spremi

-domovnicu

-rodni list

-uvjerenje o nekažnjavanju

-zamolbu

- životopis

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od osam

(8) dana od dana objave na adresu :

 

                                         OŠ " Ivo Lola Ribar "

                                          Rudarska 9

                                         52 220 Labin

            

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Napomena:nisu potrebni originalni dokumenti niti ovjerene preslike.

 

Labin, 22.02.2016.

 

Uz srdačan pozdrav,

    Ravnatelj :

                                                                                                                   Miro Alilović ,prof.

......................................................................................................................................................................................................

OŠ " Ivo Lola Ribar " Labin raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

Učitelj/ica RN ,( Ž/M) ,

- 1 izvršitelj/ica,

- puno i određeno radno vrijeme, zamjena,

- do povratka na rad odsutne učiteljice

  

Uvjeti : Prema čl. 59. Zakona o radu (NN 149/09.,61/11.,93/14.) , Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 15/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14.) te prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti :

-diplomu o stečenoj stručnoj spremi

-domovnicu

-rodni list

-uvjerenje o nekažnjavanju

-zamolbu

-životopis

 

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od osam (8) dana od dana objave na adresu :

 

OŠ " Ivo Lola Ribar "

Rudarska 9

52 220 Labin

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Napomena:nisu potrebni originalni dokumenti niti ovjerene preslike.

 

Labin, 08.02.2016.

 

Uz srdačan pozdrav,

    Ravnatelj :

Miro Alilović ,prof.

 

*****************************************************************************************************************************

Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“ Labin

Rudarska 9, Labin 52220 Tel: 052/855- 406, fax: 052/853- 354

e-mail: ured@os-ilribar-labin.skole.hr

 

 KANDIDATIMA PRIJAVLJENIMA

NA NATJEČAJ

 -SVIMA-

 

Predmet:  Obavijest o poništenju natječaja

                - dostavlja se

Poštovani/a,

obavještavamo Vas  o poništenju natječaja Stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa za učitelja/icu tjelesne i zdravstvene kulture (TZK) objavljenog  22.siječnja 2016. godine te donesenu Odluku  (KLASA: 112-01/16-01/08; URBROJ:2144-16/16-01-1)) koju dostavljamo u prilogu.

Originale dokumenata možete preuzeti u tajništvu Škole svaki radni dan od 08:00-13:00 sati.

 

S poštovanjem,

 

                                                                                             Ravnatelj:

Miro Alilović,prof.

Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
 
Kalendar
« Veljača 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Prikazani događaji

 
Oglasna ploča
 
Korisni linkovi
 
Arhiva dokumenata
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: 400
 
Brojač posjeta
Ispis statistike od 17. 5. 2011.

Ukupno: 479994
Ovaj mjesec: 5006
Ovaj tjedan: 996
Danas: 2
 
 > Natječaji za zapošljavanje
CMS za škole logo
Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Labin / Rudarska 9, HR-52220 Labin / os-ilribar-labin.skole.hr / ured@os-ilribar-labin.skole.hr
preskoči na navigaciju